Indywidualne

Data i strefa

Osoby ubezpieczone

Opcje dodatkowe

Sporty wysokiego ryzyka
Narciarstwo / snowboarding
Wyczynowe uprawianie sportu
Choroby przewlekłe
Praca fizyczna
Pasywny udział w wojnie


Dane kontaktowe


Jak kupić polisę

Wypełnij formularz Dokonaj wpłaty Polisę dostaniesz na e-mail

Przykładowe wyliczenie składki

Przykład I

Wyjazd na 7 dni dla dwóch osób w przedziale od 26 do 65 lat, na wycieczkę bez uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Składowe pakietu Oszczędny
45,00 zł
Optymalny
62,00 zł
Elastyczny
81,00 zł
Koszty Leczenia + Assistance Premium 80 000 zł 100 000 zł 300 000 zł
NNW Uszczerbek 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł
Odpowiedzialność Cywilna 50 000 zł 80 000 zł
Bagaż podróżny 500 zł 500 zł
Kradzież mienia na czas wyjazdu 5 000 zł 5 000 zł
Cena 45,00 zł 62,00 zł 81,00 zł

Objaśnienia

Koszty Leczenia

Gwarantujemy pokrycie wydatków związanych z leczeniem ambulatoryjnym, szpitalnym, stomatologicznym oraz zakupem leków i środków opatrunkowych. Dla poniższych świadczeń ustalono dodatkowe sumy ubezpieczenia: leczenie stomatologiczne do 200 euro, leczenie związane z ciążą do 150 euro, koszty porodu – do 32 tyg. ciąży do 2 000 euro, koszty naprawy protez do 150 euro.

Wariant assistance Standard Premium Exclusive
całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy x x x
kontakt i telekonferencja z osobą bliską x x x
transport na teren RP x x x
transport zwłok x x x
przekazanie informacji x x x
pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów x x x
pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu x x x
przedłużenie ochrony o 24 h x x x
transport osób towarzyszących w razie śmierci Ubezpieczonego x x x
opieka nad niepełnoletnimi dziećmi x x x
koszty pobytu i transportu osoby towarzyszącej x x x
transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego x x x
kierowca zastępczy x x x
informacje przed podróżą x x x
zastępstwo w podróży służbowej x x x
pokrycie kosztów poszukiwań x x x
pokrycie kosztów ratownictwa x x x
pomoc w przypadku opóźnienia lotu x x x
odzyskanie danych z aparatu fotograficznego x x x
rekonwalescencja x x
wcześniejszy powrót Ubezpieczonego x x
kontynuacja podróży x x
pomoc prawna x
wypłata w poczet kaucji x
dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych x
pomoc finansowa x
opieka nad zwierzętami domowymi x
pomoc tłumacza x
organizacja kontynuacji na terenie RP leczenia rozpoczętego za granicą x
zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski x
świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych x
zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego x
NNW
NNW inwalidztwo – wypłata świadczenia z tytułu śmierci lub trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie w związku z trwałym inwalidztwem Ubezpieczonego wypłacane jest w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia za każdy 1% inwalidztwa.

NNW uszczerbek – wypłata świadczenia z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego wypłacane jest w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. W ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantujemy również: zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do 25% sumy ubezpieczenia NNW (max. 6 000 zł) oraz zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu wózka inwalidzkiego (max. 3 000 zł).

Odpowiedzialność Cywilna
Odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone w życiu prywatnym osobom trzecim polegające na uszkodzeniu/zniszczeniu ich mienia lub spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu podczas podróży krajowej lub zagranicznej. Ważny element oferty zwłaszcza dla narciarzy i rodzin z dziećmi.
Bagaż podróżny
Wypłata odszkodowania za utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy osobistych przewożonych w ramach bagażu podróżnego. Pokrywamy również wydatki związane z zakupem artykułów pierwszej potrzeby (do 120 euro), a spowodowane opóźnieniem dostarczenia bagażu do miejsca pobytu poza granicami Polski o co najmniej 8 godz.
Kradzież mienia na czas wyjazdu
Ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku w domu / mieszkaniu na czas wyjazdu. Suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł.

Jeśli na urlop wyjeżdżasz samochodem, pomyśl o dodatkowej opcji MOTO ASSISTANCE

Zakres ubezpieczenia Limity
ASSISTANCE SANOCHODOWY – SUMA UBEZPIECZENIA 5 000 zł
Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia 2 razy
Holowanie pojazdu 2 razy / do 100 km
Transport przyczepy 2 razy
Dostarczenie paliwa 2 razy / do 500 zł
Parking 2 razy / 3 doby
Odbiór pojazdu po naprawie 2 razy
Usługi informacyjne bez limitu
Świadczenie wymienne Zakwaterowanie Ubezpieczonego w hotelu 3 dni (łącznie 1 000 zł)
Samochód zastępczy 3 dni, klasa A-B
Kontynuacja podróży 2 razy, do 1 000 zł

Przykład II

Wyjazd na 7 dni dla 2 osób w przedziale od 26 do 65 lat na urlop. Chcesz skorzystać z nurkowania, wspinaczki, jazdy quadem czy skuterem wodnym, wykup opcje sporty wysokiego ryzyka.

Składowe pakietu Oszczędny
136,00 zł
Optymalny
168,00 zł
Elastyczny
224,00 zł
Koszty Leczenia + Assistance Premium 80 000 zł 100 000 zł 300 000 zł
NNW Uszczerbek 15 000 zł 20 000 zł 30 000 zł
Odpowiedzialność Cywilna 50 000 zł 80 000 zł
Bagaż podróżny 500 zł 500 zł
Kradzież mienia na czas wyjazdu 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Sporty wysokiego ryzyka
Cena 136,00 zł 168,00 zł 224,00 zł

PLIKI DO POBRANIA

Ogólne warunki ubezpieczenia podróży

Tabela uszczerbków na zdrowiu

Pytania i odpowiedzi