Ochrona prawna w życiu prywatnym

STANDARD

Ta wersja zawiera m.in: (rozwiń)
 • Suma Ubezpieczenia do 50 000 pln
 • Limit dwóch usług na sporządzanie opinii i analiz prawnych, analiz dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów.

PREMIUM

Ta wersja zawiera dodatkowo: (rozwiń)
 • Sumę Ubezpieczenia zwiększoną do 100 000 pln.
 • Pokrycie kosztów postępowania mediacyjnego (mediacja sądowa i pozasądowa).
 • Ochronę prawną w sądowych sporach podatkowych.
 • Limit czterech usług na sporządzanie opinii i analiz prawnych, analiz dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów.

Ochrona obejmuje następujące koszty prawne:

 • wynagrodzenie Prawnika, w tym reprezentacji w postępowaniu administracyjnym,
 • koszty sądowe w sprawach cywilnych, karnych lub w sprawach o wykroczenia,
 • koszty procesu,
 • koszty dojazdu Ubezpieczającego na rozprawy,
 • koszty tłumaczenia dokumentów,
 • koszty postępowania egzekucyjnego,
 • koszty postępowania sądu polubownego,
 • koszty postępowania przed Sądem Najwyższym,
 • opłaty i koszty postępowania administracyjnego,
 • koszty wyceny wartości doznanej szkody.

Formularz kalkulacji ubezpieczenia

Wybór wariantu (wymagane)

Wybór pakietu (wymagane)

Dane kontaktowe:


PLIKI DO POBRANIA

Ogólne warunki Ubezpieczenia ochrony prawnej

Karta produktu – Ochrona Prawna w życiu prywatnym

Karta produktu – Ochrona Prawna w wariancie rodzinnym

Karta produktu – Ochrona Prawna pojazdu


NA CZYM POLEGA UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ?

Ubezpieczenie zapewnia Klientom

 • Profesjonalne doradztwo i konsultacje prawne w zakresie all risk
 • Finansowanie procesów sądowych

Nasi klienci otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe w sporach prawnych związanych z ich życiem prywatnym lub prowadzeniem firmy.

CO GWARANTUJE UBEZPIECZENIE?

Doradztwo i konsultacje prawne we wszystkich sprawach dotyczących życia prywatnego lub prowadzenia firmy

 • Nielimitowane telefoniczne porady prawne
  • wsparcie i wyjaśnienie problemów prawnych
  • informacje co do praw jakie przysługują oraz możliwe warianty dalszego postępowania w danej sprawie
  • porady jakie materiały należy zgromadzić oraz jakie czynności podjąć aby zwiększyć swoje szanse w dochodzeniu swoich praw
  • jak zabezpieczyć dowody w sprawie
 • Sporządzenie opinii i analiz prawnych
 • Analiza dokumentacji prawnej oraz umów i projektów umów
 • Identyfikacja stanu prawnego i wzory umów

Finansowanie kosztów prowadzenia procesów sądowych m .in.

 • honorarium adwokata lub radcy prawnego (również wybranego przez klienta)
 • sądowych wpis koszty biegłych, opłaty za apelacje i inne
 • strony przeciwnej w przegranym procesie
 • postępowania egzekucyjnego
 • dojazdów na rozprawy także do sądów zagranicznych
 • niezbędnych tłumaczeń
 • rzeczoznawcy majątkowego
 • poręczenia majątkowego (w formie zwrotnej)
 • mediacji

OCHRONA PRAWNA JEST W DWÓCH WARIANTACH

 • STANDARD suma ubezpieczenie 50 000 zł
 • PREMIUM suma ubezpieczenia 100 000 zł

Ochrona prawna w życiu prywatnym to polisa

 • indywidualna
 • rodzinna

OCHRONA PRAWNA W ŻYCIU PRYWATNYM OBEJMUJE

 • nieruchomość
 • doradztwo prawnego
 • szkody na osobie lub mieniu
 • sprawy karne i o wykroczenia
 • prawo pracy
 • pojazdy własne i współwłasność
 • zawarte umowy konsumenckie w tym ubezpieczenia
 • sądowe spory z ZUS i US.

ZDARZENIA OBJĘTE OCHRONĄ

 • ochrona pracownika np. niewypłacane nadgodziny, dyscyplinarne zwolnienie z pracy, mobbing, zakaz konkurencji po zakończonej pracy – karencja 3 miesiące
 • ochrona konsumenta np. kłopoty z reklamacją nowego sprzętu, zakup sprzętu niezgodny z umową , niezgodne z umową warunki wczasów , kolonii
 • karencja 3 miesiące
 • ochrona nieruchomości np. zalanie mieszkania, niesolidna ekipa remontowa, niszczenie własności
 • karencja 3 miesiące
 • sądowe spory z ZUS-em , np. zaniżenie wypłaconych świadczeń, nieterminowe wypłacenie zasiłku chorobowego, podważanie zasadności zwolnienie lekarskiego
 • karencja 3 miesiące

OCHRONĘ PRAWNĄ można rozszerzyć o trzy klauzule:

 1. Ochrona Ubezpieczającego przed roszczeniami
  • spory wynikające z odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzonej szkody czynem niedozwolonym
  • spory wynikające z niewykonania bądź z nienależytego wykonania umów
   (np. ubezpieczenia, konsumpcyjnych)
  • koszt max. do 20 % SU
 2. Rozszerzone o konsultacje i doradztwo prawne
  • przygotowanie umów z zapewnieniem obsługi prawnej transakcji
  • bezpośrednie porady i konsultacje prawne
  • karencja 6 tygodni.
 3. Ochrona prawna Kierowcy w transporcie krajowym i międzynarodowym
  • sprawy związane z naruszeniem zasad dotyczących transportu drogowego (teren Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu)
   1. warunki i zasady wykonania transportu towaru lub osób
   2. czas pracy kierowców
   3. warunki techniczne pojazdu
   4. ponoszenie opłat drogowych

NAJWAŻNIEJSZE WYŁĄCZENIA W OCHRONIE PRAWNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM

(wyłączenia dotyczą tylko kwestii związanych z angażowaniem środków ze strony D.A.S. na spory przed sądem, czyli wynajęcie adwokata, wpisy sądowe itd.)

 • zdarzenia umyślne, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • prawo spadkowe, rodzinne i opiekuńcze
 • przestępstwa lub wykroczenia skarbowe
 • umowy pożyczki, kredytu, oraz umowy bankowe
 • prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami
 • nabycie, zbycie lub obciążenia nieruchomościami
 • prowadzenie ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień
 • zdarzenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

JAKIE SĄ DLA CIEBIE KORZYŚCI, JEŻELI WYKUPISZ TO UBEZPIECZENIE

 • Stały dostęp do profesjonalnego doradztwa prawnego
 • Organizacja i finansowanie procesów sadowych
 • Brak ryzyka ponoszenia kosztów przegranego procesu
 • Bezpieczeństwo prawne rodziny
 • Brak konfliktu interesów w dochodzeniu roszczeń
 • Przyjazna i efektywna likwidacja szkód

CHCESZ SPAĆ SPOKOJNIE
TO NIE CZEKAJ AŻ COŚ SIĘ STANIE
TYLKO SIĘ UBEZPIECZ